הלימוד באתר מוקדש לעילוי נשמתו הטהורה של המנוח גלעד בן ז'אנה ז"ל תנצב"ה

שיעורי אודיו

אתה רוצה אמת או כסף?

תגיות: ,

מתוך הספר "לקוטי עצות" – ערך "ממון ופרנסה":

ה. על ידי שמשברין תאות ממון, ממשיכין השגחה שלמה, ושבירתה היא על ידי צדקה, כי על ידי צדקה מקררין חמימות תאות ממון, ומשברין תאות הנגידות והעשירות, וזוכה לעשות משא ומתן באמונה ולהיות שמח בחלקו ויש לו נחת רוח במה שחננו ה' ואינו אץ להעשיר, שזהו עקר תאות ממון, שהוא יגע תמיד ביגיעות וטרחות וטרדות גדולות וממשיך על עצמו הקללה של בזעת אפיך תאכל לחם, רחמנא לצלן. ועל ידי צדקה נצולין מזה ונחשב כמקטיר קטרת (יג. א):

ו. תאות ממון היא עבודה זרה ממש, וכל זמן שיש עבודה זרה זאת של ממון בעולם, חרון אף בעולם, וכפי הבטול של תאוה זאת כן נתבטל החרון אף ונמשך חסד בעולם, ונמשך בחינת התגלות משיח, ונמשך הדעת שהיא בחינת בנין בית המקדש, וזוכין להמשיך חדושי תורה נפלאים שיתגלו לעתיד. גם נעשה על ידי זה תקונא דמרכבתא עלאה ומרכבתא תתאה (שם ב, ה):

ז. אלו בני אדם הנופלים בתאוות ממון ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא יכול לפרנס את האדם בסבה קלה ורודפים אחר פרנסתם ביגיעות גדולות והם אוכלי לחם בעצבון והם מלאים עצבות ומרה שחרה, אלו בני אדם נקשרים בפנים דסטרא אחרא שהם אנפין חשוכין, מרה שחרה, עבודה זרה בחינת מיתה. אבל אלו בני אדם שמשאם ומתנם באמונה, ומתגברים בדעתם להיות שמחים בחלקם, ויודעים ומאמינים באמת ובאמונה שלמה שעקר הפרנסה והעשירות הוא רק מהשם יתברך לבד, רק שרצונו יתברך, שיעשה האדם איזה סבה קלה בעלמא, אבל עקר הממון והפרנסה הוא רק מהשם יתברך לבד, הם דבקים באור הפנים דקדושה שהם אנפין נהירין בחינת חיים בחינת שמחה (כג, א):

ח. המשוקע בהעבודה זרה שהיא תאות ממון אינו עובד עבודה זרה אחת, רק הוא עובד כל העבודות זרות של כל השבעים אומות, כי כל העבודות זרות תחובים בממון, ועליהם צווחת השכינה מאה וארבעים קלין קלני מראשי קלני מזרועי כמספר ממון עם הארבע אותיות (שם):

כתיבת תגובה