שיעורי אודיו

מספיק עם השקר

מתוך הספר “לקוטי עצות” – ערך “אמת ואמונה”:

ד. אי אפשר לבוא לאמונה כי אם על ידי אמת (הינו כי עקר האמונה אינה אלא במה שאין הושכל מבין, כי במקום שהשכל מבין אין שיך אמונה, ואם כן כשאין הושכל מבין, מהיכן יבוא להאמין במה שצריך להאמין, על כן עקר האמונה תלויה באמת, שאם ירצה האדם להסתכל על האמת לאמתו יבין מאליו, שצריכין להאמין האמונה הקדושה בשם יתברך ובצדיקים האמתיים ובתורתו הקדושה, אף על פי שאי אפשר להבין בשכלנו המגושם, כי על ידי הסתכלות על האמת בעין האמת, יבין מרחוק שהאמת הוא כך רק שאי אפשר להבין בשכל וצריכין רק להתחזק באמונה שלמה. והבן היטב) (שם ב):

ה. אי אפשר לבוא לאמת אלא על ידי התקרבות לצדיקים אמתיים וילך בדרך עצתם ולא יטה לימין ולשמאל מדבריהם ועל ידי זה נחקק בו אמת וזוכה לאמונה וכו’ וכנזכר לעיל, וכן צריך להרחיק את עצמו מעצת רשעים ומתנגדים וחולקים על האמת. וכל זה זוכין על ידי מצות ציצית שהוא בחינת שמירה מנאוף שהוא בחינת עצות רשעים, וזוכין לתקון הברית שהיא בחינת עצות של צדיקים (שם ג):

ו. על ידי שמתפלל בכח ומכניס כל כחו באותיות התפלה, על ידי זה זוכים לאמונה (ט. א):

ז. אלו בני אדם המכחישים כל הנסים ואומרים, שהכל דרך הטבע, ואם רואים איזה נס הם מכסים הנס עם דרך הטבע, שאומרים שזה דרך הטבעים, הם פוגמין באמונה מאד, ופוגמין בתפלה ובארץ ישראל והם מאריכין את הגלות (שם ב):

ח. לפי התמעטות האמונה כן הסתרת פני ה’ וחרון אפו חס וחלילה, ואזי הצדיקים בורחים משררה וכבוד, ואין להעולם מנהיג אמתי, ועל ידי שמשברין הכעס ברחמנות, על ידי זה נמתק החרון אף, ואזי הצדיקי אמת מקבלין הכבוד והמנהיגות וזוכין למנהיג אמתי, שיביא כל אחד אל התכלית האמתי (יח, ב):

תגיות:האתר בשלבי פיתוח. צפייה מהנה!